Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV)

ROV-V1